• Profisc+

Coronavirus (Covid-19): Overzicht steunmaatregelen voor ondernemingen en werkgevers

Bijgewerkt op: 12 jun. 2020

Aangezien het coronavirus (covid-19) ook in Vlaanderen steeds meer wordt verspreid en wij als boekhoudkantoor meer en meer geconfronteerd worden met vragen in verband met de nieuwe maatregelen en de mogelijke gevolgen voor de zelfstandige ondernemers en werkgevers, hebben wij besloten om een aantal belangrijke punten en bronnen reeds samen te vatten in dit artikel.


STEUNMAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN


1. FISCALE MAATREGELEN

1.1 FISCALE MAATREGELEN VOOR 12/03/2020

Ondernemingen die kunnen aantonen dat ze in financiële moeilijkheden zitten omwille van het coronavirus kunnen van een aantal fiscale maatregelen genieten:


Gespreide betaling zonder boetes of nalatigheidsinteresten tot 30/06/2020 van:

 • Personenbelasting

 • Vennootschapsbelasting

 • Rechtspersonenbelasting

 • BTW

 • Bedrijfsvoorheffing

Aanvraagprocedure

Op de website van FOD Financiën kan je een blanco aanvraagformulier terugvinden, deze moet voor 30/06/2020 ingediend worden.


Meer info op de website van FOD Financiën.

 

1.2 FISCALE MAATREGELEN NA 12/03/2020


BTW

De betalingstermijnen voor de btw zijn gewijzigd. De overheid wil de ondernemingen wat ademruimte geven door een uitstel van 2 maanden te geven:


Volgende zaken worden echter uitgesloten:

 • Het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,50% vol.;

 • Andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,20% vol.


Personenbelasting & Vennootschapsbelasting - Aanslagbiljetten

De betalingstermijnen voor de aangiftes betreffende aanslagjaar 2019 die gevestigd zijn vanaf 12 maart 2020 in de personenbelasting en/of vennootschapsbelasting zijn eveneens gewijzigd.

Er zal een extra termijn van 2 maanden bovenop de normale betaaltermijn die op het aanslagbiljet vermeld staat worden toegekend.


Personenbelasting & Vennootschapsbelasting - Voorafbetalingen

De percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag (10/10 en 20/12) worden verhoogd.


De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor vennootschappen die:

 • Een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;

 • Dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.


Bedrijfsvoorheffing

Voor de bedrijfsvoorheffing is er zoals voor de BTW ook een betalingsuitstel voorzien van twee maanden.


Op de website van FOD Financiën kan je een volledig overzicht van alle fiscale maatregelen omtrent de coronacrisis terugvinden.

 

1.3 FISCALE MAATREGELEN VANAF 08/06/2020


VERLENGING FINANCIËLE STEUNMAATREGELEN BELASTINGSCHULDEN

Ondernemingen kunnen tot 31/12/2020 steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Zelfstandigen met een ondernemingsnummer kunnen mits bepaalde voorwaarden voor de volgende belastingen:

 • Personenbelasting

 • Vennootschapsbelasting

 • Rechtspersonenbelasting

 • BTW

 • Bedrijfsvoorheffing

Het volgende aanvragen:

 • Afbetalingsplan

 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten

 • Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Voor meer informatie kan je op de website van de FOD Financiën terecht.


BTW - Verlaging tarief naar 6% voor restaurant & cateringdiensten

Vanaf 08/06/2020 t.e.m. 31/12/2020 wordt het btw-tarief dat van toepassing is op restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 6%. Deze maatregel is ook van toepassing op het verschaffen van dranken zonder spijzen (cafés, tavernes, etc.).


 

2. SOCIALE BIJDRAGEN


Voor de sociale bijdragen kan men:

 • Een afbetalingsplan aanvragen;

 • Een uitstel van betaling (één jaar) aanvragen voor de sociale bijdragen van Q1 en/of Q2 2020;

 • Een vrijstelling aanvragen voor de sociale bijdragen van Q1 2020 en/of Q2 2020.

Voor meer informatie raden wij aan om contact op te nemen met uw sociale zekerheidsfonds.

[LET OP]: Impact uitstel sociale bijdragen op VAPZ

Wanneer je een uitstel van betaling van de sociale bijdragen aanvraagt en je deze bijdragen pas in 2021 betaalt, zal dit een impact hebben op de aftrekbaarheid van je VAPZ-premies. Eén van de voorwaarden om de VAPZ-premies fiscaal af te trekken is dat de zelfstandige in orde moet zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen voor het lopende jaar.


 

3. UITKERING ZIEKENFONDS


Wordt je als zelfstandige zelf ziek, dan heb je recht op een uitkering van het ziekenfonds wanneer je minstens 8 dagen ziek bent mits geldig getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitgeschreven door de huisarts. Voor de uitkering houdt het ziekenfonds rekening met de periode vanaf de eerste dag van ziekte.


Voor meer informatie raden wij aan om contact op te nemen met uw ziekenfonds.


 

4. OVERBRUGGINGSRECHT


Bent u als zelfstandige niet ziek geworden, maar moet u toch uw bedrijfsactiviteit onderbreken omwille van het coronavirus (verplichte sluiting, werknemers dagen niet op, etc.)? Dan kan je beroep doen op het overbruggingsrecht. Eén van de voorwaarden is echter dat de bedrijfsactiviteiten voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen zijn stopgezet.

Ondernemers in de bouwsector hebben automatisch recht op deze uitkering.


Wie komt in aanmerking

Alle zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (maxi-statuut) en zelfstandigen in bijberoep die minstens evenveel sociale bijdragen betalen als zelfstandigen in hoofdberoep.

Verder moet je in België wonen, mag je tijdens de onderbreking niet als werknemer aan de slag gaan en mag je tijdens de periode van onderbreking geen andere uitkering genieten.


Bedragen

 • Zonder gezinslast: 1.291,69 EUR/maand

 • Met gezinslast: 1.614,10 EUR/maand


Half overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden

Onder bepaalde voorwaarden kunnen zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden beroep doen op een half overbruggingsrecht.


Bedragen

 • Zonder gezinslast: 645,85 EUR/maand

 • Met gezinslast: 807,05 EUR/maand

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet ingediend worden bij uw sociaal verzekeringsfonds.

LET OP! Het overbruggingsrecht voor de maand juni wordt niet meer automatisch verlengd. Indien je voor de maand juni nog recht hebt op deze uitkering, moet je opnieuw een aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds.


Meer informatie kan je terugvinden op de website van VLAIO en bij uw sociaal verzekeringsfonds.


 

5. RELANCE-OVERBRUGGINGSRECHT [08/06/2020]


Ondernemingen die hun activiteiten voor minstens een maand verplicht moesten onderbreken en hun activiteiten opnieuw mogen uitoefenen kunnen voor de maanden juni, juli en augustus een relance-overbruggingsrecht aanvragen.


Wie komt in aanmerking

 • Zelfstandigen in hoofdberoep

 • Meewerkende echtgenoten maxistatuut

 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en gepensioneerden die minstens de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn.

Voorwaarden (cumulatief)

 1. De activiteit was op 3 mei nog beperkt of verboden door het ministerieel besluit van 23/03/2020 in de versie zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 17/04/2020;

 2. De activiteit mag opnieuw uitgeoefend worden tijdens de volledige kalendermaand, zonder beperkingen anders dan de regels inzake social distancing;

 3. In Q2 2020 is er minstens een omzetdaling van 10%;

 4. De zelfstandige mag voor de maand waarvoor de aanvraag geldt, geen klassiek overbruggingsrecht ontvangen.

Bedragen

 • Zonder gezinslast: 1.291,69 EUR/maand

 • Met gezinslast: 1.614,10 EUR/maand

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet ingediend worden bij uw sociaal verzekeringsfonds.

 

6. HINDERPREMIE


Ondernemingen die lijden onder ernstige inkomensverliezen kunnen hiervoor een gedeeltelijke compensatie krijgen.


Ondernemingen die verplicht moeten sluiten bekomen een eenmalige premie van 4.000,00 EUR. Als de onderneming na 6 april nog steeds de deuren moet dichthouden, krijgt de onderneming een bijkomende vergoeding van 160,00 euro per dag.


Aanvraagprocedure

Je hebt tot 13/06/2020 de tijd om via de tool van VLAIO de aanvraag in te dienen.

Je kan de corona hinderpremie combineren met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.


Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van VLAIO.

 

7. COMPENSATIEPREMIE


Vanaf 01/04/2020 is er een nieuwe steunmaatregel voorzien voor ondernemingen die onder een aantal categorieën vallen.


Categorieën

 1. Eventsector

 2. (Para)medische beroepen en technische controle die alleen nog dringende interventies mogen doen

 3. Dienstenverleners die alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij beopaalde werklocaties woren afgesloten

 4. Ondernemingen die essentiële diensten leveren

 5. Ondernemingen die voor de periode 15/03/2020 tot 30/04/2020 een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen t.o.v. dezelfde periode in het vorige jaar.

Bedragen

 • 3.000,00 EUR voor zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgestelde zelfstandigen in bijberoep;

 • 1.500,00 EUR voor zelfstandigen in bijberoep mits voldaan aan bepaalde voorwaarden.


Voorwaarden premie 3.000,00 EUR

 • Zelfstandige in hoofdberoep;

 • Zelfstandige in bijberoep die evenveel sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep betaalt;

 • VZW's met minstens één voltijds tewerkgestelde;

 • Met een omzetverlies van minstens 60%;

Voorwaarden premie 1.500,00 EUR

 • Zelfstandige in bijberoep die in dienstverband minder dan 80% (4/5) tewerkgesteld is;

 • Met een inkomen tussen 6.995,89 EUR tot 13.993,78 EUR;

 • En een omzetverlies van minstens 60%;

 • Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

Aanvraagprocedure

De aanvraag dient uiterlijk op 30/06/2020 te gebeuren via de tool op de website van VLAIO.

Je kan de corona hinderpremie combineren met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.


Voor meer informatie kan je terecht op de website van VLAIO.

 

8. AANVULLENDE COMPENSATIEPREMIE [08/06/2020]

Ondernemingen die reeds recht hadden op de hinder- of compensatiepremie en die in de periode van één maand na het einde van de verplichte sluiting een omzetverlies hebben van minstens 60% t.o.v. vorig jaar, kunnen een bijkomende premie van 2.000,00 EUR aanvragen.

 • Voor de winkels loopt de referentieperiode van 11/05/2020 tot 11/06/2020.

 • Voor de horeca loopt de referentieperiode van 08/06/2020 tot 08/07/2020.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor de aanvullende compensatiepremie wordt verder uitgewerkt door de Vlaamse Overheid en is bijgevolg dus nog niet beschikbaar.

 

9. CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF VOOR ZELFSTANDIGEN


De zelfstandigen die hun activiteit verminderen om voor hun kinderen te zorgen, komen voor de maanden mei en/of juni in aanmerking voor deze uitkering.


Wie komt in aanmerking

 • Zelfstandigen in hoofdberoep;

 • Meewerkende echtgenoten maxistatuut;

 • Andere zelfstandigen die voor Q2 2020 minstens het minimumbedrag aan sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betalen.

Bedragen

 • 532,24 EUR/maand

 • 875,00 EUR/maand voor eenoudergezinnen (alleenstaande zelfstandige)

Cumulatie

Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met een andere uitkering als zelfstandige (bv. overbruggingsrecht, rustpensioen, etc.) in dezelfde maand.


Aanvraagprocedure

De aanvraag dient ten laatste op 30/09/2020 ingediend te worden, gewoonlijk via een webformulier, bij uw sociaal zekerheidsfonds.

 

10. BETALINGSUITSTEL ONDERNEMINGSKREDIETEN


Je kan bij de bank een uitstel van betaling van de aflossingen aanvragen voor maximaal 6 maanden (tot 31/10/2020).


Wie kan uitstel vragen

 • Niet-financiële ondernemingen

 • KMO's

 • Zelfstandigen

 • Non-profitorganisaties


Welke kredieten

 • Kredieten met een vast aflossingsplan

 • Kaskredieten

 • Vaste voorschotten


Voor meer informatie kan je terecht op de website van FEBELFIN. Wij raden eveneens aan om contact op te nemen met uw bank.

 

11. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT / ECONOMISCHE REDENEN


Als werkgever kan je van een aantal maatregelen gebruik maken wanneer er werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkgesteld worden of wanneer men onderbemand is en men het bestaande arbeidsritme niet meer kan volgen.


De aanvraag gebeurt via een elektronische aangifte bij de RVA. Wij raden aan om voor meer informatie en de aanvraagprocedure contact op te nemen met het sociaal bureau waar u aangesloten bent. Meer info kan je ook op onderstaande links terugvinden:


 

SLUITINGSREGELING ONDERNEMINGEN

UNIZO is constant bezig met het bijwerken van een lijst waarin je naar specifieke beroepen of activiteiten op zoek kan gaan om verder af te toetsen of je nu mag open blijven of niet.

Via deze LINK kan je de lijst raadplegen. Gelieve de lijst regelmatig te checken op updates.

Zoektip: Indien je op zoek bent naar een specifiek(e) beroep of activiteit, druk dan gelijktijdig op CTRL + F en geef vervolgens je zoekterm in.


 

NUTTIGE LINKS

Coronavirus algemeen:

Coronavirus en de gevolgen voor zelfstandige ondernemers / werkgevers:
 

#corona #coronavirus #covid19 #vlaio #onderneming #fiscaliteit #steunmaatregelen

409 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Je bent van plan om te investeren in een roerend goed. Kan je hiervoor best leasen, renten of lenen?

Vanaf het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) zullen de voorafbetalingen moeten uitgevoerd worden op een nieuw rekeningnummer: BE 61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.